نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی با رنگ تیره ای که دارد بهتر است در جاهایی استفاده شود که سنگ پله ها و دیواره بالکن ها آن سفید یا رنگ روشن است. رویه نرده آلومینیوم مشکی توسط یک ماده ضد خش محافظت شده است تا دوام رنگ این مدل نرده تقویت شود. نرده آلومینیوم مشکی بهتر است با قطعات نقره ای و قطعات طلایی اجرا شود تا این رنگ ها با تفاوتی که ایجاد می کند از تیرکی نرده مشکی می کاهد.

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی

نرده آلومینیومی مشکی